خاکستری ها

این مقاله را به صورت کامل تر مشاهده فرمایید

خاکستری ها

خاکستری به هر گونه طیف از رنگ های میان سیاه و سفید گفته می شود.در کل به رنگ سیاه،سفید و پرده های گوناگون خاکستری میان آن دو ،رنگ های خنثی گفته میشود.رنگ خاکستری بیشتر در طبیعت و در صنعت مُد دیده میشود،تصاویری که در آن ها تماما از رنگ های خنثی استفاده میشود ،تصاویر تک فام نامیده می شوند.
با رنگ خاکستری معمولا اندوه،افسردگی و نا امیدی تداعی میشود
حال اگر ته مایه ای از رنگ های سرد و گرم به خاکستری اضافه کنیم طیفی از خاکستری های گرم و سرد به دست می آید .