رنگ های سرد

این مقاله را به صورت کامل تر مشاهده فرمایید

رنگ های سرد

 

طیف سبز تا بنفش که شامل آبی و سایه های آبی و خاکستری است، رنگ های سرد است.

این رنگ ها فعالیت متابولیسم بدن را کند میکند.

 رنگهای سرد، مثل نقاشی‌های آبی پیکاسو، بیزاری و بی‌هودگی و دل‌گیری را بیان می‌کند.

در عین حال بازتاب رنگ های سرد همیشه منفی نیست. مجموعه‌ای از رنگهای سبز و آبی گاه احساس پاکیزه و جذاب فرو رفتن در یک آبگیر خنک کوهستانی را تداعی می‌کند.