رنگ های مشابه و هارمونی

این مقاله را به صورت کامل تر مشاهده فرمایید

رنگ های مشابه و هارمونی

رنگ های مشابه، هارمونی
این رنگ ها در چرخه رنگ کنار یکدیگر هستند.

از جمله ارغوانی، بنفش، آبی یا زرد، لیمویی، نارنجی.

به عنوان مثال رنگ زرد را که در نظر بگیریم، طیف زیبایی از رنگ‌های گرم را تشکیل می‌دهد که در نهایت این طیف به رنگ قرمز می‌رسد.

از ترکیب این رنگ ها در اثرهای هنری و حتی فضاهای مختلف باید طوری استفاده شود که کسالت آور و خسته کننده نشود کار.